Soul mountain

Title borrowed from Gao Xingjian...